Politica de procesare a datelor cu caracter personal

Angajamentul nostru cu privire la datele cu caracter personal

Protejarea intimităţii dumneavoastră la utilizarea paginii noastre web este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, în continuare vă informăm în detaliu cu privire la politica de procesare a datelor cu caracter personal.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

Vă rugăm să consultați și Politica privind Cookies disponibila la adresa www.duncea-stefanescu.ro unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

 

Operatorul datelor cu caracter personal 

Operatorul în relația cu datele dumneavostră cu caracter personal este SCPA DUNCEA, ŞTEFĂNESCU & ASOCIAŢII, cu sediul în București, Șos. Pantelimon, nr. 225, sc. 4, et. 4, ap. 147, sector 2, Cod de Identificare Fiscală RO-24105691, București, România (fiecare dintre acestea, „DSA”).

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea postului, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu DSA sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind orice aspecte juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate.
Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea încheierii sau executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a DSA;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale DSA;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
 • A fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
 • DSA are o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În vederea prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică de către DSA;
 • În vederea gestionarii și administrării relației contractuale cu clienții noștri;
 • În vederea respectării obligațiilor noastre legale;
 • În vederea gestionarii securității și accesului în sediile noastre, a utilizării sistemelor IT folosite de DSA;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Cu acordul dumneavostră, în scopuri de marketing (cum ar fi contactarea persoanei vizate, inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon, în legatură cu oferta noastră de bunuri sau servicii).

 

Dezvăluirea datelor dumneavoastră 

Putem dezvălui datele dumneavostră cu caracter personal către alți avocați și specialiști din domeniul juridic, consultanți sau experți implicați în cauzele pe care le gestionăm și serviciile pe care le acordăm, instanțe judecătorești sau arbitrale, precum și alte autorități publice, entități, în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

 

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate 

Datele persoanelor vizate nu vor fi transferate în alte state.

În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

 

Retenția datelor cu caracter personal 

Vom păstra datele dumneavostrăcu caracter personal atât cât va fi necesar, pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, doar dacă o perioadă mai lungă de timp nu este solicitată prin lege.

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către DSA (inclusiv obligația legală a DSA de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

După încetarea operațiunilor de procesare, datele dumneavostră cu caracter personal vor fi distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora sau vor fi anonimizate.

 

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal 

În această secțiune am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi:

Principalele dumneavoastră drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de acces – dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile celorlalți nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dumneavostră personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ;
 • vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;
 • prelucrarea este în scopuri de marketing direct;
 • datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.

Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară este necesară prelucrarea:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea Operatorului restricţionarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ
 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • v-ați opus procesării.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 • Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavostră  personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dumneavostră personale în acest scop.

 • Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune plângere în faţa autorităţii de supraveghere; și
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele dumneavoastra personale prin oricare din urmatoarele modalitați: transmiterea unei notificări scrise, în format fizic către „Str. Economu Cezărescu, nr. 31B, sector 6, București” sau electronic la adresa de e-mail contact@duncea-stefanescu.ro.

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla transmitere a unei notificări scrise, în format fizic către „Str. Economu Cezărescu, nr. 31B, sector 6, București” sau electronic la adresa de e-mail contact@duncea-stefanescu.ro.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

 

Securitatea datelor
 • Identificarea si autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoana desemnată special in acest scop care acționează numai in temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.
 • Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal in baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minima a parolei, precum si obligația de a schimba periodic parolele si de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile si confidențiale.
 • Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate si introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest sens.
 • Accesul in clădire si computerele. Clădirea este păzită de personal calificat si supravegheata video. Folosirea computerelor este supusa autentificării in baza parolelor folosite.
 • Instruirea personalului autorizat de către Operator. Personalul autorizat este informat periodic cu privire la politicile de securitate si referitor la procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Imprimarea datelor. Dreptul de a imprima date din bazele de date cu caracter personal este limitat doar la personalul autorizat si doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
 • Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal este întregita de sistemul de protecție prin faptul că:
 • Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este permis doar persoanelor autorizate.
 • Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.

 

Protecția datelor cu caracter personal ale copiilor 

www.duncea-stefanescu.ro este un website de audiență generală și nu colectează date cu caracter personal ale copiilor. Politica noastră nu este aceea de a aduna sau păstra în mod intenționat datele referitoare la persoanele minore.

 

Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

  

Despre noi 

Ne puteți contacta prin oricare din următoarele modalități:

 • prin poștă, la adresa poștală: str. Economu Cezărescu, nr. 31B, sector 6, București
 • utilizând formularul de contact al website-ului nostru
 • prin telefon, la 004 031 228 88 50
 • la adresa de e-mail contact@duncea-stefanescu.ro