News

featured_news1
——————————————————- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
03.02.2022 – DUNCEA, ȘTEFĂNESCU & ASOCIAȚII repurtează un succes important în instanțele naționale și câștigă definitiv un litigiu însemnat privind o practică des întâlnită a autorităților, dar eronată, în aplicarea corectă a prevederilor legale ce vizează TVA

Echipa practicii de drept fiscal din cadrul SCA Duncea, Ștefănescu & Asociații, coordonată de av. Adriana DUNCEA – Partener Senior și Răzvan ENACHE – Partener & Head of Tax, a reprezentat cu succes o companie (lider global pe piața de tehnologie auto) într-un litigiu soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Practic, problema principală supusă atenției instanței de judecată a vizat dreptul de exercitare a scutirii de TVA în cazul livrărilor intracomunitare, prin prisma condițiilor de formă necesare a fi îndeplinite, potrivit legislației în domeniu.

În acest sens, menționăm faptul că litigiul a avut ca obiectiv anularea unei decizii de impunere emisă de autoritatea competentă din cadrul ANAF, prin care se impunea în sarcina companiei obligația de a colecta TVA pentru livrările intracomunitare pentru care aceasta nu a prezentat documentul specific de transport (i.e. CMR).

În raport de susținerile formulate atât în fond, cât și în recurs, ambele instanțe de judecată au sancționat interpretarea eronată a ANAF în acest caz, în sensul în care au concluzionat că justificarea livrării intracomunitare trebuie să fie probată cu un document care să ateste că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru și nu cu un document specific de transport (i.e. CMR).

„Suntem bucuroși de contribuția adusă la aplicarea corectă a prevederilor legale în materia TVA și implicit de contribuția adusă la formarea în România a unui cadru fiscal coerent, în măsură să ajute la considerarea României ca fiind o destinație de investiții predictibilă și atractivă.”, a declarat Adriana DUNCEA – Partener Senior în cadrul Duncea, Ștefănescu & Asociații.

„Soluția pronunțată reprezintă încă o piatră așezată la temelia consolidării unei interpretări corecte și firești a legislației fiscale de către autoritățile competente române, respectiv aceea potrivit căreia fondul unei tranzacții primează în raport cu forma acesteia.”, a declarat Răzvan ENACHE – Partener al DS Tax Advisory Services.

Articol publicat și aici:

https://taxnews.ro/2022/02/03/duncea-stefanescu-asociatii-repurteaza-un-succes-important-in-instantele-nationale-si-castiga-definitiv-un-litigiu-insemnat-privind-o-practica-des-intalnita-a-autoritatilor-dar-eronata-in-aplicar/
https://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/duncea-stefanescu–asociatii-castiga-definitiv-un-litigiu-insemnat-privind-o-practica-des-intalnita-a-autoritatilor
https://comunicate.wall-street.ro/duncea-tef-nescu-asocia-ii-repurteaz-un-succes-important-n-instan-ele-na-ionale-4303
https://www.universuljuridic.ro/duncea-stefanescu-asociatii-repurteaza-un-succes-important-in-instantele-nationale-si-castiga-definitiv-un-litigiu-insemnat-privind-o-practica-des-intalnita-a-autoritatilor-dar-eronata-in-aplicar/
——————————————————- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
09.03.2021 –  TVA, imobiliare și fantomele trecutului (sau în căutarea răspunsului pierdut) / Autor: Răzvan Enache – Tax Partner

Legea 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative: oare câți dintre cei implicați în “fenomenul” economic românesc au considerat necesară o lecturare a acestui act normativ, în vederea înțelegerii succesiunii modificărilor legislației fiscale?

Dar să nu zăbovim prea mult (deocamdată) asupra tehnicii legislative și să ne aplecăm asupra unui domeniu realmente important prin prisma resurselor generate PIB-ului României, unul din motoarele economiei, respectiv cel al construcțiilor.

1. Preambul

Pentru cei implicați și/sau interesați de fiscalitatea locală, este încă prezent în memorie momentul în care, în baza unor prevederi legislative insuficient reglementate, ANAF a pornit acțiunile de stabilire a TVA la tranzacțiile imobiliare efectuate de dezvoltatorii imobiliari – persoane fizice.

Pentru o parte din cei mai sus menționați, la momentul citirii prezentului articol, nu s-a consumat integral acest moment, pe masa instanțelor de judecată regăsindu-se încă dosare în lucru ce vizează aplicarea TVA la tranzacțiile respective.

Aceleași persoane implicate în niciodată plictisitorul domeniu al taxelor pot confirma ”luptele” duse în același domeniu, împotriva unui număr semnificativ de constatări ale ANAF ce vizează lipsa ”documentelor justificative”, ca bază a exercitării dreptului de deducere a TVA.

O bună parte dintre aceste ultime persoane pot recita, la orice oră din zi și din noapte, cauze soluționate de CJUE prin emiterea de decizii ce combat judecata ANAF care a stat la baza constatărilor atacate. Dar în van, deoarece de multe ori constatăm că ANAF preferă să nu țină cont de aceste soluții date de CJUE, aplicând legislația domestică – dar bazată pe interpretări proprii.

Și, deși orice act normativ este cu siguranță perfectibil, avalanșa de legi și de OUG-uri emanate într-un timp relativ scurt (ale căror principal plus îl reprezintă imediata aplicabilitate, dar care suferă prin faptul că sunt insuficient analizate înaintea adoptării, astfel încât scopul acestora să fie atins fără clarificări ulterioare) nu face decât să mărească aria aplicării de către ANAF a unei legislații bazate pe interpretări proprii.

O astfel de situație, generată de publicarea unor acte normative (două legi de modificare și o OUG de prorogare a termenului de aplicare) într-un interval de 2 luni calendaristice vizează același domeniu al construcțiilor.

Însă, înainte de a dezvălui situația creată, propunem un exercițiu. Acesta constă în adresarea către cititorii acestui articol a unei întrebări: Până la ce valoare de vânzare a construcțiilor (bineînțeles, sub rezerva respectării și a celorlalte condiții) se poate aplica TVA în cotă de 5% în anul 2021?

Prin intermediul prezentului articol vom încerca să identificăm răspunsul la întrebarea de mai sus, analizând în cele ce urmează amalgamul legislativ adoptat în anul 2020 ce vizează aplicabilitatea cotei de TVA de 5% la livrarea de locuințe ulterior datei de 01.01.2021.

2. Prevederi legale

În sensul prezentării întregului tablou al problemei expuse mai sus, am pornit analiza începând cu data publicării Legii 248 / 2020 pentru modificarea art. 291 din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal (”Legea 248 / 2020”).

Astfel, forma Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal în vigoare la data de 13.11.2020 prevedea aplicarea cotei de TVA de 5% la ”livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 LEI, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei 114 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

Prin Legea 248 / 2020, Parlamentul României a modificat cadrul de aplicare a cotei de TVA de 5% la livrarea locuințelor, cu aplicabilitate începând cu 01.01.2021, în sensul în care această cotă se aplică la ”livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 EUR, echivalent LEI, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei 114 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.”

Prin Legea 296 / 2020 pentru modificarea şi completarea Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal (”Legea 296 / 2020”), Parlamentul României a remodificat cadrul de aplicare a cotei de TVA de 5% la livrarea locuințelor, cu aplicabilitate începând cu 01.01.2021, în sensul în care această cotă se aplică la “livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 EUR, al cărei echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legealocuinţei 114 / 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

Practic, succesiunea modificărilor legislative a fost următoarea:

a) la momentul apariției Legii 248 / 2020, aplicarea TVA în cotă de 5% la livrarea locuințelor era condiționată de nedepășirea unei valori de 450.000 LEI, exclusiv TVA.

b) prin Legea 248 / 2020, s-a adoptat aplicarea, începând cu 01.01.2021, a cotei de TVA de 5% la livrarea locuințelor, aplicabilitate condiționată de nedepășirea unei valori de 140.000 EUR, echivalent lei, exclusiv TVA, prin modificarea articolului incident din Legea 227 / 2015.

c) prin Legea 296 / 2020, s-a adoptat aplicarea, începând cu 01.01.2021, a cotei de TVA de 5% la livrarea locuințelor, aplicabilitate condiționată de nedepășirea unei valori de 140.000 EUR, al cărei echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv TVA, prin modificarea articolului incident din Legea 227 / 2015.

Potrivit OUG 226 / 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (”OUG 226 / 2020”), Guvernul României a prorogat aplicarea prevederilor referitoare la cota de TVA de 5% la livrarea locuințelor, adoptate prin Legea 296 / 2020, aceste prevederi urmând a intra în vigoare începând cu 01.01.2022.

3. Analiza prevederilor legale incidente

Potrivit Legii 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, interpretarea legii se face aplicând următoarele reguli:

(i) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului, așa cum este exprimată în lege;

(ii) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii actului normativ, astfel cum acesta reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare;

(iii) Prevederile legislației fiscale se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul legii;

(iv) Prevederile legislației fiscale susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii;

(v) Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.

Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la punctele (i) – (v), prevederile legislației fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului / plătitorului.

3.1. Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului, așa cum este exprimată în lege.

Strict referitor la exprimarea în lege a reglementărilor fiscale trebuie punctat faptul că, prin OUG 226 / 2020, Guvernul României a prorogat termenul pentru aplicarea prevederilor adoptate prin Legea 296 / 2020. Ca urmare a unei lecturări a modificărilor prin prisma cronologiei, putem aprecia că, prin prorogarea prevederilor adoptate prin Legea 296 / 2020, rămân aplicabile prevederile Legii 248 / 2020.

Astfel, încercând o variantă de răspuns la întrebarea ridicată în Preambul, aceasta ar putea fi cea potrivit căreia, în această situație, începând cu data de 01.01.2021, cota de TVA de 5% se aplică la livrarea locuințelor, aplicabilitate condiționată de nedepășirea unei valori de 140.000 EUR, echivalent lei, exclusiv TVA, urmând ca –începând cu data de 01.01.2022- cota de TVA de 5% să se aplice la livrarea locuințelor, aplicabilitate condiționată de nedepășirea unei valori de 140.000 EUR, al cărei echivalent în LEI se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv TVA.

3.2. În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii actului normativ, astfel cum acesta reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare.

Amintim voința legiuitorului rezultată din motivarea ce a stat la baza adoptării OUG 226 / 2020, respectiv ”neadoptarea în regim de urgenţă a unei măsuri de prorogare până la 1 ianuarie 2022 a termenului […], privind majorarea la 140.000 EUR a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, ar genera un impact suplimentar asupra veniturilor bugetare, în sensul că: (a) ar conduce la căderea numărului operatorilor din sfera impozitului specific din circuitul economic, precum şi a locurilor de muncă create de aceştia și (b)ar afecta mediul de afaceri şi implicit veniturile bugetului de stat, în contextul în care lipsa de lichiditate poate antrena chiar insolvabilitatea operatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul turismului, alimentaţiei publice”.

Practic, în această situație ne regăsim în următoarea ipostază:

(i) articolul potrivit căruia valoarea până la care se aplică TVA de 5% este de 450.000 LEI a fostmodificat de Legea 248 / 2020 și, ulterior, de Legea 296 / 2020 și

(ii) OUG 226 / 2020 prorogă, potrivit voinței legiuitorului, aplicarea TVA 5% la 140.000 EUR, fără a relua teza aplicării variantei anterioare modificării valorii până la care se aplică TVA de 5%.

Prin urmare, pe cale de interpretare, am putea trage concluzia că un răspuns la întrebarea din Preambul ar putea fi cel potrivit căruia, în anul 2021, TVA de 5% nu este aplicabilă la livrarea construcțiilor, indiferent de valoare.

3.3. Aplicarea prevederilor ce reglementează ”tehnica legislativă”

Ne vom reîntoarce interesul, pentru puțin timp, către Legea 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (”Legea 24 / 2000”).

Potrivit Legii 24 / 2000, ”dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la data intrăriilor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază”.

Prin urmare, citind astfel modificările, un răspuns la întrebarea din Preambul ar putea fi cel potrivit căruia, în anul 2021, TVA de 5% se aplică la livrarea locuințelor condiționată de nedepășirea unei valori de 450.000 lei, exclusiv TVA.

4. Epilog

Așa cum rezultă din analiza anterioară, putem avea trei variante de răspuns la întrebarea din Preambul. Dintre acestea, unul singur poate fi corect și acesta pare a fi cel identificat la punctul 3.3.

Dar dacă în analiza efectuată în timpul controalelor fiscale se va ține cont de un anumit context?

În acest sens, nu trebuie omisă întotdeauna necesara și mereu trasata în sarcina ANAF a nevoii de diminuare a GAP-ului de TVA (diferența dintre ce încasează statul din TVA și ce ar putea să încaseze raportat la dimensiunea economiei). Practic, ANAF, în dorința de a completa “găurile” bugetului de stat și prin prisma interpretărilor date și în alte cazuri, pierdute în instanțe dar cu urmări pentru antreprenorii controlați, va fi tentată să exploreze stabilirea de TVA colectată suplimentar la imobiliare sau va alege să suplimenteze Bibliografia necesară ocupării funcțiilor publice de execuție și cu Legea 24 / 2000?

Timpul ne va oferi toate răspunsurile potrivite, dar nu putem să nu subliniem faptul că Legea 296 / 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 21.12.2020, pe când OUG 226 / 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 31.12.2020. Prin urmare, un interval redus de doar 10 zile calendaristice între cele două acte normative, dar de natură a aduce o atingere mare în ceea ce privește încrederea antreprenorilor în pricepere alegiuitorilor.

Însă, în virtutea trecutului zbuciumat al TVA aferentă imobiliarelor, precum și al necesității aplicării unui tratament ”politically correct” pentru un domeniu (cel al construcțiilor) estimat a deține o pondere de 7,3% din PIB în anul 2021, se naște o nouă întrebare, la al cărei răspuns ar trebui să ne gândim toți cei care dorim modernizarea statului român (politicieni, funcționari, antreprenori):

Este benefică o astfel de vulnerabilizare continuă a antreprenorilor în fața posibilelor interpretări ale ANAF sau am ajuns la maturitatea la care ar fi mai utilă asumarea unei predictibilități fiscale, tradusă prin evitarea modificărilor interpretabile?

P.S. În timpul redactării acestui articol, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență 13 / 2021 pentru modificarea şi completarea Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal şi a Legii Contabilităţii 82 / 1991.

Prin acest act normativ, Guvernul a clarificat problema supusă atenției în rândurile de mai sus, în sensul în care articolul din Codul Fiscal care vizează valoarea până la care se aplică TVA de 5% a fost modificat, această valoare fiind stabilităla 450.000 LEI.

Lăudabilă această modificare, mai ales că nu pare a fi fost născută de o presiune media, ci doar de constientizarea și anticiparea legiuitorului a gravelor probleme generate de inconsistența legislativă. Totuși, ca urmare a intervenției prin recenta OUG 13 / 2021, prin (i) modificarea adusă Codului Fiscal și (ii) stabilirea aplicabilității modificării începând cu data de 01.03.2021, întrebarea inițială rămâne, însă vizează doar perioada 01.01.2021 – 28.02.2021.

Articol publicat și aici: http://taxnews.ro/wp/2021/04/05/tva-imobiliare-si-fantomele-trecutului-sau-in-cautarea-raspunsului-pierdut/

——————————————————- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
09.06.2015 –  DUNCEA, STEFANESCU & Asociatii obtine anularea unei decizii emise de OIPOSDRU cu privire la reconsiderarea unor cheltuieli eligibile in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene

Echipa de litigii obtine o solutie favorabila acordata de Tribunalul Bucuresti in cadrul unui litigiu privind anularea unor decizii emise de OIPOSDRU cu privire la reconsiderarea cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene.

Actiunea in anulare vizeaza reconsiderarea drept cheltuieli eligibile a pretului platit pentru imobilul achizitionat in vederea desfasurarii proiectului finantat din fonduri europene. Cheltuielile au fost efectuate in acord cu reglementarile europene, cu aprobarea prealabila a OIPOSDRU si, de asemenea, au facut obiectul rambursarii din partea OIPOSDRU. Cu toate acestea, in perioada de final a proiectului aceasta cheltuiala a fost reconsiderata si solicitata a fi restituita de catre societatea ce a implementat proiectul.

——————————————————- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
April 2015 – Duncea, Ştefănescu & Associates – the only Romanian law firm nominated by the European Court of Justice for the European Tax Awards 2015

Duncea, Stefanescu & Associates’ litigation team has been nominated by the European Court of Justice for the European Tax Awards 2015, category Firm of the Year – Indirect Tax.

The European Tax Awards have taken place annually since 2005 and seek to recognize the leading international tax professionals from Europe.

The awards dinner will be held in London, on 21st of May, 2015, and the awards were judged according to innovation and complexity of the case.

Shortlists are here:

http://www.internationaltaxreview.com/Article/3441003
/Corporate-Tax/European-Tax-Awards-2015-the-shortlists-are-out.html

The other 4 firms shortlisted in this category are: Aleksandra Bal, Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati / PwC, Essex Court Chambers, Plesner.